FAQ

Hier vindt u veelgestelde vragen.

Een medische verklaring kan gevraagd worden ten behoeve van het in werking stellen van een levenstestament of onderdelen daarvan. Ook kan een notaris, rechter of accountant een verklaring van betrokkene nodig hebben vooraf aan het opstellen van een notariële akte, het aanvragen van bewind, mentorschap of curatele, het slechten van een juridisch geschil of het overgaan tot financiële transacties.

Een notaris kan bij een van de bedrijven/organisaties/zelfstandig werkende artsen uit het VIA Register Wilsbekwaamheid een aanvraag doen.

  • De notaris verzamelt relevante informatie en laat betrokken cliënt een medische aanvraag t.b.v. de arts invullen.
  • Dit setje wordt door het notariskantoor naar de arts gestuurd.
  • Deze velt een oordeel op basis van de medische aanvraag met bijbehorende documenten en een onderzoek in de thuissituatie.
  • Indien nodig wordt door de arts aanvullende informatie van de behandelend sector opgevraagd.
  • De arts stelt de Medische Verklaring op volgens het voorgeschreven format en zendt deze aan de notaris.
  • De kosten voor het medisch onderzoek zijn door de betrokkene. In dit kader de notaris namens de betrokkene.

Verkorte procedure. Een verkorte procedure kan volstaan indien aan de hand van medische stukken en/of bekendheid op basis van eerdere sociaal-medische adviezen door de arts een advies kan worden opgesteld. Dit betekent dat naar het oordeel van de arts evident vaststaat dat betrokkene wilsonbekwaam is en blijft, zodat betrokkene niet (apart hiervoor) in persoon behoeft te worden gezien.

De aanvraag voor en medische verklaring dient door het notariskantoor te worden ingezonden naar de arts.

 

Er is een protocol beoordeling wils(on)bewaamheid gemaakt. Dit protocol heeft tot doel de adviserend arts, niet zijnde een behandelend arts, een richtlijn te geven bij het opstellen van de medische verklaring inzake wilsbekwaamheid. Het protocol is opgesteld in samenspraak met verschillende betrokkenen in het (beroeps)veld. Het protocol is vastgesteld door de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).