Domeinoverstijgende zorg in de GGZ

  • Datum:13 December 2023
  • Locatie: Zeist en online

Zorg wordt geleverd vanuit vier domeinen: De zorgverzekeringswet (Zvw), de wet langdurige zorg (Wlz), de jeugdwet (JW) en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kennis van deze wetten is een vereiste wanneer een behandelaar een beslissing moet nemen over de te leveren zorg binnen het eigen domein. Het wordt pas ingewikkeld wanneer een behandelaar een beroep moet doen op een andere wet. Wat is dan voorliggend en welke criteria gelden er voor die andere wet?

In deze nascholing wordt ingegaan op 2 kwetsbare groepen die in wisselende mate aangewezen zijn op domeinoverstijgende zorg:

  1. Verzekerden met een licht verstandelijke beperking als gevolg van aangeboren hersenletsel, dan wel niet-aangeboren hersenletsel, maar die nog geen aanspraak kunnen maken op Wlz-gefinancierde zorg.
  2. In een instelling verblijvende verzekerden die dankzij de gepaste zorg meer zelfstandigheid hebben ontwikkeld maar te kwetsbaar zijn om helemaal zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Er zijn 3 presentaties en een discussie.

Accreditatie is aangevraagd.

Meer informatie staat in het programma